VIEW FULL VERSION: Link
Title: Onderzoek van de omgeving moot
Description: cOok bij hct aanvaardingsmodcl kunnen bij de vcrschillcndc fascn nog en- kelc aanvullendc Christian Louboutin Heels opmerkingen worden gemaakt. Ecn belangrijk vcrschil met hct problcemoplossingsproces is dat hct aanvaardingsproccs nict begint met ecn gcsignalecrd probleem. In dit mode! begun dc vcrandcring op het moment dat ictnand legen cen innovatie of oplossing aanloopt. waardoor zijn bclang¬stclling wordt gewekt. Wannccr we kijken naar het informaticzockgcdrag, zien we dat dit gcdrag cen vcrandcring ondcrgaat tijdcns hei vcrloop van ccn vatic. Hct blijkt dat mensen in veel gcvallcn pas gclntcrcsscerd raken als ccn innovatie ccn nog ntct ccrder gcrcalisccrd (of ccn begraven') problccm lijkt op tc kunncn losscn. Zo raken mensen gctntcrcssccrd in ccn webcam als zc ontdekken dat zc op die manicr kunncn communiccrcn met hun dicrbarcn die in hct buitcnland vcrkcrcn cn die zc zo node moctcn misscn. Er is dus ccn vcrband tusscn hct aanvaarden van problcmcn cn hct pcixi- piercn van mogclijkhcdcn voor hct oplosscn crvan. Mensen stcllcn zich geen problcmcn als ze geen oplossing bcvrocden cn zc raken pas in oplossingen geintcrcssccrd als zc ccn rclatic vcrmocden met cen achtcrliggcnd. tot dan toe vaak gcncgccrd of weggestopt problccm. 2.5 Vcrspreiding van vernieuwingen Tot nu toe hebben wc besluitvonmng vooral bcschouwd vanuit het individu. Maar mensen zijn socialc wczens. Wc hebben een gemecnschappclijkc taal cn wc ontwikkclcn veel van onzc opvattingen in onderhng contact. Dit contact zcgt ook veel over de wijzc waarop wij met bcpaaldc ondcrwcrpcn omgaan. hoe wc opvattingen in gesprekken naar vorcn brengen en met wclkc bcdoeling (Tc Moldcr cn Potter. 2005). Hct gesprek - of bredcr: de interactic - vomit daarmcc ccn cruciaal aandachtspunt. Wanneer hetgeen ccn communicatic- specialist naar vorcn brcngt met doorklinkt in dc dagclijksc gesprekken die mensen met elkaar vocrcn, dan vail voor cmg cffeci tc Christian Louboutin Sale vrczcn. Wanneer wc dc samenhang lussen het individu. dc socialc omgeving cn dc rol van professionele communicatic nadcr bcschouwcn. kunncn wc twee proeessen aan dc ordc stcllcn die van groot bclang zijn: dc wijzc waarop dc socialc omgeving invlocd hecft op de verwerking van de boodschap door bet individu, cn de wijzc waarop via professionele communicatie verworven kcn¬nis aan anderen kan worden doorgegeven; dit proccs nocmen wc diffusie. door rond de tafel te gaan zillen met de betrokkenen. Ook verder ondcrzock is omwille van dczc redcn vereisi. Na het bepalen van de doelslellingcn blijft men gcgevens ver/atnelen over de huidige situatie. Indien de/e verandert inoet men de doelstellingen bijsluren. Doclstellingen worden cnkcl vasigelcgd in goede samenhang met de huidige situatie. de bcschikbare middelen. de bcpcrkingen die Christian Louboutin Pumps eventueel opgelegd worden. Onderzoek van de omgeving moot een zichl geven op de hulp en eventuele barrieres. zoals: organisaiiestructuur, Discount Christian Louboutin budget, beschikbare mensen. politici. wetien en regle- mcnieringen,...