VIEW FULL VERSION: Link
Title: Dczc fase bestaat, zo inogclij
Description: Ten vicrdc gaat dc theorie behoorlijk eenzijdig uit van bcrcdencerd versus intuttief gcdrag. In veel gcvallcn kiezen mensen voor ecn bcpaald gcdrag op grond van ccn intuUievc cn vaak ook impulsicvc neiging tot dat gcdrag. Vcrvolgcns worden daar dan rationclc argumcntcn bij gezocht waarmcc hct gcdrag ten opzichtc van dc buitenwcrcld wordt verklaard en gcrcchtvaardigd. Tot slot worden in toencmendc mate kanttekeningen geplaatst bij hct bclang van de subjectieve norm. Het fcit dat de meeste mensen deel uit maken van vcr¬schillcndc subculturen geeft hun dc mogclijkhcid tc ontsnappen aan dc sociale druk van C£n bcpaaldc groep. Daarnaast loin sociale druk ook averechts werken: wanneer we hct gcvocl hebben dat wc cen bcpaaldc richting in worden gcdwon- gen, is de kans groot dat wc juist kiezen voor cen andcrc weg. Keuzcvrijhcid staat vandaag de dag voor dc meeste mensen hoog in het vaandel. Vcrvuildc grond Dc laatste 35 jaar hak ik icdcrc dag ccn brood, soms bruin, mccsial w Ik lecf in dodclijkc rcgclmaat. Mijn grotc voorbceld is Harry Mulisch. Die logccri zijn bclc leven in dczclfdc kamcr in hcizclfdc hotel - s zomers, in Venetif. En s avonds cct hij in hctzelfdc restaurant dc¬zclfdc jH>rric pasta; dc obcr hocft zijn bcstclling nict op tc ncmcn. Hal Mulisch is mijn man. Ik koop hct wine tncel bij Lidl, 17 ccnt per kilo. Hct volkorcnmcel. dubbclgcbuild. linksdraaiend. koop ik in dc natuurwinkcl, 1.80 per kilo. Ik zcg tegen dc baas van dc natuurwinkcl dat hct wittc mccl bij dc Lidl heel goedkoop is. Hij zcgt: 'Die tanve wordt gctecld op vcrvuildc grond.' Ik zcg: ■Coniplotgcvoeligc. linksc praatjes. Lidl is ecn solidc. Duns bednjf.' Hct wittc brood dat ik bak is hccrlijk cn ik geniet cr du bcl van omdat hct zo goedkoop is. Hct volkorcnbrood is ook lckkcr. I kauw hct met grotc aandacht. omdat hct gczond is en erg duur." (A.L. Snijdcrs. dc Yolkskranl, Vrijplaats, 4 dccembcr 2007) Bij dit alios moctcn wc hcdcnkcn dat hct model van Azjcn cn Madden ccn factorenmodcl is waarmce gedrag wordt voorspcld aan de hand van een aantal variabden. De manier waarop die variabclen werken is ccn andcrc kwcstic. Zo is dc subjcctievc norm in hct model ccn cognitief gegeven in ons hoofd, hoc we denken over wat andercn vinden en hoe bclangrijk dat voor ons is. Maar dc wijzc waarop die invlocd dan aan ons kenbaar wordt gemaakt in allerlci intcractics wordt 20 nict begrcpcn. Hct product van dc 'socialc fabrick' is dan dtudelijk. maar met hct werkproccs dat lot dit product hccfi gclcid. In para- graaf 2.5 cn in hoofdstuk 4 zullen we icrugkomen op de intcractics die ons leven zo stcrk bcpalen. We zullen hei problecmoplossingsmodcl met ecu praktisch voorbecld verduide- lijken. finigc tijd geledcn ontdekte cen van dc schrijvers van dit Christian Louboutin Sale ln>ck cen soort van schimmel op ccn van dc raamkozijncn van zijn huis. F.stheiiseh minder fraai cn bovendicn recs het vennoeden dat dc schimmel wcl ccns weinig bevor- derlijk voor dc levensduur van hct raamkozijn kon zijn Nu stond in dc boe- kcnkasl gelukkig hct standaardwerk Handig (finis. Pit werd geraadplcegd cn al sncl blcck dat hct ging om de gcvreesde houtrot, waarbij hct hout steeds vcrdcr wordt aangctast. I let problccm was hkcnnce duidclijk cn dc eerste fasc was afgc- sloten. Vcrdcr Iczend blcck dat vocht cn wanntc vcroorzakers zijn van houtrot. Aangezicn hct huis tamclijk vochlig is en het gewraakte raam op hct zuiden ligt, waren hiermee de belangrijkstc oorzaken duidclijk. Fasc twee werd als afgerond bcschouwd cn hct werd tijd om cen inventarisatic van de mogelijkc oplossingen tc maken. Ook hicr had hct bock wat tc mclden: 'Men dient dc aangetaste hout- fa Christian Louboutin Pumps ccn nicuw idee gcconfrontccrd waarvan slcchts langzaam hct bclang wordt ingezicn. uitcindclijk Icidend tot acceptatic. Hct model is ontwikkcld door dc Amerikaanse comniunicaticwcicnschappcr Eve¬rett M. Rogers (1095) en vcclvuldig gcbruikt om tc bcschrijvcn hoc mensen komcn tot dc aanvaarding van ecn concrete innovatie (ecn tclcvisie nict plas- maschcrm. duurzaam onderncmcn, internctbankiercn), cen proces dat m hct kadcr van wat we in dit boek aan dc ordc stcllcn van groot bclang is. In hd model worden vijf fasen binncn ccn aanvaardingsproccs onderschcidcn. Tijdcns dc ccrstc fase hoori icmand voor hci ccrst van hct bestaan van ccn in¬novatie. Hij raakt gcintcrcssecrd cn stclt zich daarmcc open voor aanvullcndc informatie (fase twee). Vcrvolgcns worden tijdcns dc dcrdc fase dc voor- cn nadclcn van hct tocpasscn van dc innovatie afgewogen. Wannccr dat rcsultccrt in ccn (voorlopig) positicf besluit. komcn wc bij fase vicr. Dczc fase bestaat, zo inogclijk, uit ecn proefneming waarbij dc innovatie op klcine schaal wordt uitgcprobccrd. Dit Icidt tot dc vijfdc fase. dc aanvaarding, waarbij icmand dc innovatie op groterc schaal cn permanent gaat tocpasscn. Ook hct aanvaardingsproccs willcn wc met ccn voorbecld vcrduidclijkcn. Sinds cnigc tijd zien wc dc opmars van dc clckironischc agenda (dc zogchctcn I-pack). Mensen raken via dc media gcinformccrd over hct bestaan van dit Discount Christian Louboutin apparaat of horcn van vrienden, bekenden of collcga's over dc Christian Louboutin Heels mogclijkhcdcn crvan. Icdcrccn kent wcl dc dagclijksc gcsprckkcn waarin besproken wordt wat dc voor- cn nadclcn van nicuwc tcchnologicen zijn cn zeker mensen die net ccn 1-pack hebben aangcschaft. zullcn lovend zijn over dc vclc mogclijk¬hcdcn. Ecn andcr persoon maakt op dczc manier kennis met dc innovatie. toont bclangstclling cn overweegt dan ol ccn l-pack ook wat voor hem is. Daarbij worden dc voordclcn. zoals jc favorictc muzick. jc contactcn. jc agen¬da cn jc c-mail in c£n handzaam apparaat. afgewogen tegen dc nadclcn. zoals ccn mogclijk vcrlics van controlc over jc cigcn agenda of dc bchoorlijk hogc aanschafprijs. Op basis van dc oordclcn van andcren of bijvoorbeeld van ccn vcrkopcr kunnen dc bclangrijkstc onzckcrhcden weggenomen worden cn kan ictnand bcsluitcn om over tc gaan tot aanschaf. Vcrvolgcns wordt dc l-pack in het dagclijks gebruik geCvalucerd cn zal blijken of hct gebruik ook indcrdaad dc vcrwachtc voordclcn oplevcrt.