VIEW FULL VERSION: Link
Title: waamccmbaar is en ccn publickc
Description: Vcrdcr bcinvlocdt dc cigcn cffcctivitcit ook dircct hct gedrag. Icmand die crvan ovcrtuigd is tc zullen falcn cn die dc cigcn cffcctivitcit dus heel klcin inschat. isgcncigd dit waar te maken. Dc vocthallcr die ccn penalty moct ncmcn cn denkt die tc misscn, schict dc bal waarschijnlijk huizcnhoog over. Ook is hct bclangrijk jc te realiseren dat cen altitude, subjccticvc norm cn cigcn cffcctivitcit nict onafhankelijk van elkaar tot stand komcn. Wc vormcn ccn houding ten aanzicn van cen bcpaald gedrag mede ondcr invlocd van dc houdingen die andcrc mensen om ons heen hebben (subjccticvc norm), sim- pelwcg omdat wc bijvoorbccld met hen pratcn over ondcrwcrpcn die bclang¬rijk voor ons zijn. Enkelc kritischc kanttckcningcn bij dc thcoric van gepland gedrag Dc thcoric van gepland gedrag wordt veel gcbruikt. nict allccn om gedrag van mensen tc vcrklarcn. maar ook om gedrag te ondcrzoekcn. cn zclfs om intcrvcntics tc ontwikkclcn die moctcn lcidcn lot vcrandcring van gedrag. Dat necmt nict wcg dat wc bij dczc thcoric cen aanial bclangrijkc kanitckcningcn Christian Louboutin Pumps kunncn plaatscn. Ten ccrstc wordt in dc thcoric geen ondcrschcid gemaakt in typen gedrag. In dc litcratuur over gedrag en gcdragsvcratulcring komcn dc volgcndc gc- dragstypen rcgclmatig naar vorcn: voorkcur/kcuzcgcdrag. waarbij vcrschillende mogelijkhcdcn ten opzichtc van elkaar worden afgewogen; gcwoontcgcdrag. dai zondcr nadenken wordt uitgevoerd. vaak ingebed in andcrc gcdragingen; vcrslavingsgcdrag. waarbij sprakc is van ccn stcrkc alhankclijkhcid; sociaal bcpaald gedrag. waarbij de omgeving hetzclfdc gedrag vcrtoont. het gedrag publiekclijk waamccmbaar is en ccn publickc norm hestaat over hct gedrag: noodzakclijk gedrag. waarbij sprakc is van slechts Ccn manicr om dc gewenste uitkomst tc bcreikcn. Hct zal duidclijk zijn dat hct cnc type gcdrag gcmakkclijkcr tc vcrandcrcn is dan hct andcrc type. Ook moctcn wc ons rcaliscrcn dat gcdrag dikwijls hct rcsultaat is van vcrschillcndc, tcgclijkcrtijd werkende gcdrogsmcchanismcn. (Jagcr c.a., 1992) In dc iwccdc plaats gcldt dat hcizclfdc gcdrag in vcrschillcndc contcxtcn vcrschillcnd wordt hcoordccld. Met andcrc woorden: 'gocd' cn 'slccht' gcdrag zi)n geen ccnduidigc catcgoncCn. Zo kunnen mensen die heel gezond willcn levcn allerlei principcs over verantwoordc vocding ovcrboord zcttcn wanncer ze op vakantle zijn en 'hct ervan ncmcn'. Ten Christian Louboutin Sale derdc hebben we in veel gcvallcn tc Christian Louboutin Heels maken met ccn mix van moticven die dilemma's Discount Christian Louboutin met zich mcc brengen als het aankomt op hct maken van cen kcuzc voor ccn bcpaald gcdrag. Ecn cn andcr kan rcsulicrcn in oniwijkcnd gcdrag. Wc willcn graag sportcn, vooral in grocpsvcrband. Maar wc hatcn hct om ons op ccn bcpaaldc tijd vast tc Icggen. Met als rcsultaat dat wc nergens toe komen.