VIEW FULL VERSION: Link
Title: De attitude, de subjccticvc no
Description: Zo zal ccn gcdragsconscquentic die mcestal optrccdt cn zcer onwcnselijk is ccn sterk Discount Christian Louboutin negatievc invlocd op dc attitude hebben. Uiteindclijk bepalen tie uitkomsten bij overtlachte gcdragsconscqucnties gezamcnlijk de stcrkte en de richting van dc attitude. Dit alles klinkt vrij abstract en vraagt dus om vcrdui- delijking aan dc hand van een concreet voorbeeld. Nccm het vcelvoorkomendc gedrag van tc hard rijdcn. Een van dc mogc¬lijke consequenties van tc hard rijdcn is dat jc cen bckcuring Christian Louboutin Heels kunt krijgen. Stel dat cen jongc automobilist denkt dat de kans op ccn dcrgclijke bckcu¬ring nihil is. Dit betekent dat. ook al zict hij cen cvcntuclc bckcuring als zcer onwcnselijk. dczc loch weinig invlocd hceft Christian Louboutin Sale op zijn attitude ten aanzicn van it- hard rijdcn. Andcrc conscquentics (zoals de lol van hct hard rijdcn of dc lijd- winst) zijn van nicer invlocd cn kunncn voor cen positieve attitude zorgen ten aanzicn van tc hard rijdcn. Wanneer cchtcr dc politic aankondigt dat zij extra stringent gaan controlcrcn. zal Inj de kins om gepakt ic worden waarschijn- Sonis is de i use hailing van de eigen conirole op hci voorgenomen gcdrag maar weinig precics. wat ook lot uiiing komt in ons taalgcbruik. Zo zul jc maar zcldcn icmand met overgcwicht horcn zeggen: 'Volgcndc maand ga ik acht kilo afvallcn.' Hoogstcns: 'Ik ga op dicci', waarbij verdcr vrij weinig over ccn eventueel rcsultaat wordt vcnneld. Hetzelfde gcldt voor rokers. Voor icmand die al ccn aantal vcrgcclsc pogingen tot stoppen achter dc rug hccfi. is dc cigcn cffcctiviicit icn aanzicn van sioppcn met roken vaak klein: hij begint nict zo gauw mecr met sioppcn. omdat hij crvan uitgaat dat hct waarschijnlijk loch nict lukt. Brcngcn we bovenstaande clemcntcn bij elkaar. dan sprckcn wc van dc theorie van gcpland gcdrag. Gcdrag en intende lot gcdrag In figuur 2.1 zien wc dat gcdrag voortkomt uit ccn intcntic: hct voorncmcn om ccn bcpaald gcdrag tc vcrtoncn. lien intcntic komt tot stand door ccn ondcrhngc afwcging tussen attitude, subjccticvc norm cn cigcn cffcctivitcit ten aanzicn van hct voorgenomen gcdrag. lien voorwaardc voor het vinden van ccn dircctc rclatic tussen intcntic cn gcdrag is wcl dat hct gcdrag spccifick wordt omschrcven (dus nict hard studcrcn' maar naar het volgcndc college gaan) cn dat icmand dc fysickc mogclijkhedcn hecft dc intcntic wcrkclijk om tc zcttcn in hct gcdrag. Dc rclatic tussen intcntic cn gcdrag is daarom in dc figuur met ccn stippcllijn aangegeven. Vcrdcr is hct bclangrijk tc beseffen dat intenties nict star zijn; zc vcrandcren in de tijd, en soms ook per situatie, ondcr invloed van nicuwc informatie, idccen en invlocdcn Christian Louboutin Pumps die op ecn bcpaald moment van bclang zijn. De attitude, de subjccticvc norm en de cigcn cffcctivitcit hebben ccn dircctc invloed op de intcntic. maar zijn daarbij vcclal nici van even groot bclang. Ze worden daarom elk van ecn wcgingsfactor voorzien die het relatieve bclang voor dc intcntievorming uitdrukt (in figuur 2.1 is dat met W1. W2 cn W3 aangegeven). Voor dc vwo-lccrling die dc kcuzc van cen vakkcnpakkci als cen stcrk individuclc zaak ziet waarbij dc meningen cn vcrwachlingen van cffcctivitcit spcclt vooral ccn rol wanneer icmand denkt weinig controlc tc hchbcn over hct gedrag. Voor icmand die op dit vlak geen problcmcn zict. zal dc W3 gelijk aan 0 zijn. zodat dc intcntic bcpaald wordt door dc attitude cn dc subjcctievc norm.